بازدید وزیر محترم صنعت از غرفه شرکت صفا شیر پارس

بازدید وزیر محترم صنعت از غرفه شرکت صفا شیر پارس